Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF

Komunikat UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 66 ust. 9 ustawy o rachunkowości
 
Zgodnie z art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) (zwanej dalej: „ustawą o rachunkowości”) o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a w przypadku jednostek zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach (zwanych dalej: „JZP”) – także Komisję Nadzoru Finansowego (zwaną dalej: „KNF”). 
Organ nadzoru wskazuje, że zgodnie z art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości, rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, w szczególności:
 
  • wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;
  • niedotrzymania warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
  • przekształceń, zmian właścicielskich, zmian organizacyjnych uzasadniających zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.
Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania, stosownie do art. 66 ust. 8 ustawy o rachunkowości, nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego. 
 
Organ nadzoru oczekuje, że obowiązek informacyjny względem KNF wynikający z art. 66 ust. 9 ustawy o rachunkowości zostanie zrealizowany w następujący sposób:
 
1. JZP oraz firma audytorska niezwłocznie po zajściu zdarzenia pisemnie powiadomią KNF o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy. 
2. Powiadomienia przesłane przez JZP oraz firmę audytorską powinny wskazywać także okres, na jaki  była zawarta rozwiązana umowa o badanie, datę zawarcia umowy i datę jej rozwiązania oraz czy rozwiązanie umowy o badanie wynikało z decyzji JZP czy firmy audytorskiej.
 
Jednocześnie organ nadzoru informuje, że w przypadku rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego bez uzasadnionej podstawy lub w przypadku braku poinformowania KNF o rozwiązaniu tej umowy, ustawa o rachunkowości przewiduje w art. 79 pkt 8 sankcje karne, tj. karę grzywny albo karę ograniczenia wolności. 
 
Organ nadzoru pragnie również poinformować, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. został opublikowany komunikat Komisji Nadzoru Audytowego (zwanej dalej: „KNA”) w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego1.  O komunikacie KNA poinformowała także na swojej stronie internetowej Polska Izba Biegłych Rewidentów2. 
 
_________________________