Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wygłosił wystąpienie otwierające podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych,
Komunikat UKNF dotyczący interpretacji treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Komunikat z 368. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 września 2017 r.
Komunikat UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach
Komunikat UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 66 ust. 9 ustawy o rachunkowości
W związku z faktem, że rozporządzenie 537/2014 weszło w życie w dniu 17 czerwca 2016 r., a regulacje wynikające z jego treści mają bezpośrednie zastosowanie do stanów faktycznych zaistniałych po tej dacie
Dla niektórych podmiotów nadzorowanych przez KNF powołanie komitetu audytu stanowić będzie nowy obowiązek....Podmiotami, które co do zasady nie były dotychczas obowiązane do posiadania komitetów audytu a zostały do tego zobowiązane na mocy nowej ustawy o biegłych rewidentach są: .... banki spółdzielcze.
Urząd KNF przypomina, że obecnie zbieranie aktywów od wielu inwestorów podlega przepisom ustawy o funduszach inwestycyjnych .
ok. 80% klientów dokonujących transakcji na rynku Forex nadal ponosi stratę.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec lipca 2017 r. https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=52786&p_id=18

Strony